Kandydaci przyjęci do oddziałów klasy pierwszej potwierdzają wolę podjęcia nauki w III LO poprzez dostarczenie:

  • oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej,
  • oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu  egzaminu ósmoklasisty

oraz

Dokumenty należy składać w papierowych teczkach.