Terminarz rekrutacji na rok szkolny 2023 / 2024

15 maja – 19 czerwca 2023

do godz. 15:00

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej wraz z dokumentami, wniosek o przyjęcie do szkoły należy wypełnić na stronie www.krakow.e-omikron.pl, wydrukować oraz podpisać (kandydat oraz rodzice/prawni opiekunowie) i złożyć w sekretariacie szkoły lub wysłać elektronicznie,

od 23 czerwca 2023 r.

do 10 lipca 2023 r.

do godz. 15.00

do godz.15:00

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej oraz zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty oraz zmiana przez kandydata wniosku o przyjęcie, w tym zamiana szkół do których kandyduje,

11 – 17 lipca 2023r

11-17 lipca: godz. 9:30 – 15.00

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków poświadczanych w oświadczeniach, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności związanych z ustaleniem tych okoliczności,

19 lipca 2023r

godz.10:00

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych,


19 – 26 lipca 2023r

19 lipca: godz.12:00-15:00,


20 lipca:

godz.10:00-14:00,


21 lipca:

godz.9:00-13:00,


24 lipca: godz.11:00-15:00,


25 lipca: godz.10:00-13:00,

26 lipca:

godz.12.00-15.00

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej,

27 lipca 2023

do godz.12:00

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.