Terminarz rekrutacji na rok szkolny 2024 / 2025

13 maja – 4 lipca 2024 r.

do godz. 15:00

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej wraz z dokumentami, wniosek o przyjęcie do szkoły należy wypełnić na stronie www.krakow.e-omikron.pl, wydrukować oraz podpisać (kandydat oraz rodzice/prawni opiekunowie) i złożyć w sekretariacie szkoły lub wysłać elektronicznie.

21 czerwca – 4 lipca 2024 r.

 

do godz.15:00

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej oraz zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty oraz zmiana przez kandydata wniosku o przyjęcie, w tym zamiana szkół do których kandyduje.

4 – 10 lipca 2023 r.

godz. 9:30 – 15.00

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków poświadczanych w oświadczeniach, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności związanych z ustaleniem tych okoliczności.

11 lipca 2024 r.

godz.10:00

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.


11 – 15 lipca 2024 r.

 godz. 10.00 – 15:00

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej.

16 lipca 2024 r.

do godz.12:00

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.