Terminarz rekrutacji na rok szkolny 2021 / 2022

17 maja – 21 czerwca 2021do godz. 15.00Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej wraz z dokumentami, wniosek o przyjęcie do szkoły należy wypełnić na stronie www.krakow.e-omikron.pl, wydrukować oraz podpisać (kandydat oraz rodzice/prawni opiekunowie) i złożyć w sekretariacie szkoły lub wysłać elektronicznie,
25 czerwca – 14 lipca 2021do 15:00Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej oraz zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty oraz zmiana przez kandydata wniosku o przyjęcie, w tym zamiana szkół do których kandyduje,
22 lipca 2021Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych,

23 – 30 lipca 2021
do 15:00Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej, według harmonogramu dostępnego w aktualnościach.

2 sierpnia
2021
do 14:00Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.