Terminarz rekrutacji na rok szkolny 2022 / 2023

16 maja – 20 czerwca 2022do godz. 15:00Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej wraz z dokumentami, wniosek o przyjęcie do szkoły należy wypełnić na stronie www.krakow.e-omikron.pl, wydrukować oraz podpisać (kandydat oraz rodzice/prawni opiekunowie) i złożyć w sekretariacie szkoły lub wysłać elektronicznie,
24 czerwca – 12 lipca 2022do godz.15:00Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej oraz zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty oraz zmiana przez kandydata wniosku o przyjęcie, w tym zamiana szkół do których kandyduje,
13 – 15 lipca13-15 lipca: godz. 9:30 – 15.00Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków poświadczanych w oświadczeniach, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności związanych z ustaleniem tych okoliczności,
19 lipca 2022godz.12:00Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych,

19 – 25 lipca 2022
19 lipca: godz.12:00-15:00,
20 lipca: godz.10:00-13:00,
21 lipca: godz.12:00-15:00,
22 lipca: godz.10:00-13:00,
25 lipca: godz.10:00-13:00,
Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej,
26 lipca 2022do godz.12:00Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.