Od roku szkolnego 2012/2013 realizujemy w naszym liceum program DSD II w tygodniowym wymiarze 6 godzin lekcyjnych. W tym roku szkolnym uczniowie klas trzecich grupy DSD przystąpili po raz pierwszy do egzaminu ustnego i pisemnego. A oto świeże, jak ciepłe bułeczki wyniki: uczniowie III Liceum zdali egzamin DSD II w 100%.

DSD II (Deutsches Sprachdiplom II) to egzamin państwowy oparty o standardy europejskie, opracowane we współpracy z ZfA (Zentralstelle für das Auslandsschulwesen) z siedzibą w Kolonii. Egzamin ten przewidziany jest dla uczniów liceów ogólnokształcących, którzy uczyli się języka niemieckiego już w gimnazjum. W liceum uczniowie chcący zdawać egzamin DSD II uczą się języka niemieckiego 6 godzin w tygodniu przez 3 lata. W całym cyklu kształcenia (gimnazjum i liceum) uczeń musi zrealizować ponad 1200 godzin nauki języka niemieckiego.

Egzamin DSD II przeprowadza się raz w roku, a jego termin ustalany jest przez Centralną Komisję Egzaminacyjną w Berlinie. Dyplom DSD II potwierdza znajomość języka niemieckiego na poziomie B2/C1 opisaną w Europejskim Systemie Opisu Kształcenia Językowego. Egzamin, który składa się z części pisemnej i ustnej, sprawdza cztery sprawności językowe: rozumienie ze słuchu, czytanie ze zrozumieniem, mówienie i pisanie.

Posiadanie dyplomu DSD II umożliwia studiowanie na każdym kierunku w Niemczech, bez konieczności zdawania dodatkowego egzaminu językowego oraz zwiększa szanse na zatrudnienie w Polsce i Europie.