Regulamin uczestnictwa w projekcie

RPMP.10.01.04-12-0022/21

Małopolska Chmura Edukacyjna (VI edycja) –Licea Ogólnokształcące  w Gminie Miejskiej Kraków

Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020

Oś Priorytetowa Wiedza i Kompetencje,

Działanie 10.1 Poddziałanie 10.1.4 z Europejskiego Funduszu Społecznego

Beneficjent: Gmina Miejska Kraków,

Instytucja Zarządzająca – Zarząd Województwa Małopolskiego,

Instytucja pośrednicząca Regionalnego Programu Operacyjnego WM – Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości 

Realizatorzy projektu:

 1. Miejskie Centrum Obsługi Oświaty w Krakowie, 31-450 Kraków ul. Ułanów 9a, Biuro ds. Realizacji Projektu „Małopolska Chmura Edukacyjna VI w Gminie Miejskiej Kraków”.
 2. I Liceum Ogólnokształcące im. Bartłomieja Nowodworskiego w Krakowie, ul. Plac na  Groblach 9,  30-101 Kraków.
 3. II Liceum Ogólnokształcące im. Króla Jana II Sobieskiego w Krakowie, ul. Sobieskiego 9,  31-136 Kraków.
 4. III Liceum Ogólnokształcące im. Jana Kochanowskiego w Krakowie, os. Wysokie 6, 31-818 Kraków.
 5. IV Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki  w Krakowie, ul. Krzemionki 11, 30-525 Kraków.
 6. V Liceum Ogólnokształcące im. Augusta Witkowskiego w Krakowie, ul. Studencka 12,  31-116 Kraków.
 7. VI Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Krakowie, ul. Wąska 7,  31-057 Kraków.
 8. VII Liceum Ogólnokształcące im. Zofii Nałkowskiej w Krakowie, ul. Skarbińskiego 5,  30-071 Kraków.
 9. VIII Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Wyspiańskiego w Krakowie, ul. Grzegórzecka 24,  31-531 Kraków.
 10. X Liceum Ogólnokształcące im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, ul. Wróblewskiego 8,  31-148 Kraków.
 11.  XI Liceum Ogólnokształcące im. Marii Dąbrowskiej w Krakowie, os. Teatralne 33, 31-948 Kraków.
 12. XX Liceum Ogólnokształcące im. Leopolda Staffaw Krakowie, ul. Szlak 5, 31-161 Kraków.

§ 1

Ilekroć w niniejszym dokumencie jest mowa o:

 1. Projekcie – należy przez to rozumieć projekt „Małopolska Chmura Edukacyjna w Gminie Miejskiej Kraków (VI edycja) – Licea Ogólnokształcące”.
 2. Regulaminie – należy przez to rozumieć regulamin uczestnictwa w projekcie „Małopolska Chmura Edukacyjna w Gminie Miejskiej Kraków (VI edycja) – Licea Ogólnokształcące”.
 3. Realizatorze projektu – należy przez to rozumieć jednostkę organizacyjną Beneficjenta realizującą projekt.
 4. Komisji Rekrutacyjnej dla danej szkoły, w której będzie przeprowadzana rekrutacja – należy przez to rozumieć zespół w składzie: dyrektor szkoły, koordynator szkolny, osoba/y powołana/e lub wyznaczona/e przez dyrektora szkoły właściwe dla danej grupy wsparcia, której zadaniem jest wybór osób uczestniczących w danej formie wsparcia np. pedagog szkolny/psycholog szkolny, nauczyciel przedmiotu dotyczącego danej grupy wsparcia, kierownik szkolenia praktycznego.  
 5. Praca Komisji Rekrutacyjnej wymaga uczestnictwa minimum 3 osób, komisji rekrutacyjnej przewodniczy koordynator szkolny lub Dyrektor szkoły.
 6. Protokole – należy przez to rozumieć dokument potwierdzający zakwalifikowanie osób do danej formy wsparcia uwzględniający datę posiedzenia Komisji Rekrutacyjnej oraz podpisy wszystkich jej członków.

§ 2

Postanowienia ogólne

 1. Projekt realizowany jest od 01.09.2021 do 30.06.2022 r.
 2. Rekrutacja dla danych/danej form/formy wsparcia odbywać się będzie osobno w każdej
  ze szkół biorących udział w Projekcie.

§ 3

Zakres wsparcia

1. W ramach projektu realizator przewiduje dwie główne formy wsparcia, zgodne z wnioskiem o dofinansowanie:

 1. zajęcia on-line:
 2. zajęcia prowadzone będą przez nauczycieli akademickich/doktorantów za pomocą wideokonferencji w czasie rzeczywistym jednocześnie dla kilku grup uczniów umiejscowionych w kilku szkołach, z możliwością aktywnego włączenia się uczestników w dowolnej chwili trwania zajęć;
 3. tematyka prowadzonych zajęć będzie wykraczać poza podstawę programową kształcenia dla danego przedmiotu na poziomie szkoły ponadgimnazjalnej. Zajęcia prowadzone będą według scenariuszy wypracowanych w projekcie koordynacyjnym;
 4. zajęcia odbywać się będą w roku szkolnym 2021/2022 w ramach 1 lub 2  semestrów, przewidywany wymiar czasowy zajęć dla jednej grupy uczniów z danego obszaru tematycznego wynosi 30 h w roku szkolnym (bez względu na okres realizacji w 1 lub 2 semestrach) (1 godz. lekcyjna zajęć odpowiada 45 min.);
 5. jedna szkoła może realizować zajęcia maksymalnie w czterech obszarach tematycznych (w zajęciach w jednym obszarze tematycznym może wziąć udział jedna grupa uczniów);
 6. każda szkoła objęta wsparciem musi realizować zajęcia on-line w co najmniej w jednym obszarze tematycznym;
 7. zajęcia dodatkowe nie mogą kolidować z obowiązkowymi zajęciami lekcyjnymi uczestników Projektu w danej szkole. Zajęcia odbywać się będą według ustalonego harmonogramu, tj. zajęcia z jednego obszaru tematycznego prowadzone będą co do zasady w konkretnym dniu tygodnia, nie częściej niż raz w tygodniu, w godz. 7.30-9.00. Szczegółowy harmonogram zajęć uwzględniający potrzeby szkół dotyczące liczby i rodzaju zajęć przygotowywany będzie w na poziomie projektu koordynacyjnego.
 8. liczebność jednej grupy uczniów powinna wynosić 15- 20 osób;
 9. w ramach zajęć on-line prowadzonych w szkole będzie  zapewniony udział nauczyciela z danego obszaru tematycznego;
 10. jeden raz w semestrze każda z grup weźmie udział w zajęciach stacjonarnych na uczelni;
 11. narzędzia weryfikujące postępy uczestników będą opracowane przez nauczycieli akademickich/doktorantów w ramach projektu koordynacyjnego; Szkoła zobowiązana jest zrobić zestawienia testów na wejściu na początku projektu oraz na wyjściu po zakończeniu zajęć.
 12. kosztami kwalifikowalnymi w projekcie są w szczególności: wynagrodzenie nauczyciela szkolnego, pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji zajęć, koszty związane z wyjazdem na uczelnię na zajęcia stacjonarne.
 • koła naukowe:
  • koło naukowe prowadzone będzie w szkole we współpracy nauczyciela z pracownikiem akademickim/doktorantem, w tym 10h zajęć w roku szkolnym w ramach kół prowadzonych będzie przez nauczycieli akademickich/doktorantów za pomocą wideokonferencji w czasie rzeczywistym jednocześnie dla kilku grup uczniów umiejscowionych w kilku szkołach, z możliwością aktywnego włączenia się uczestników w dowolnej chwili trwania zajęć, pracownik akademicki/doktorant odpowiada również za koordynację i nadzór merytoryczny nad kołami oraz konsultacje dla uczniów i nauczycieli;
  • tematyka zajęć prowadzonych w ramach kół naukowych będzie wykraczać poza podstawę programową kształcenia dla danego przedmiotu na poziomie szkoły ponadgimnazjalnej. Zajęcia prowadzone będą według scenariuszy wypracowanych w projekcie koordynacyjnym;
  • zajęcia odbywać się będą w roku szkolnym 2021/2022 w ramach 1 lub 2  semestrów, przewidywany wymiar czasowy zajęć dla jednej grupy uczniów z danego obszaru tematycznego wynosi 30 h w roku szkolnym (bez względu na okres realizacji w 1 lub 2 semestrach) (1 h zajęć odpowiada 45 min.);
  • liczba uczniów biorących udział w zajęciach koła naukowego co do zasady powinna wynosić od 5 do 8 uczestników;
  • w ramach koła naukowego może zostać zorganizowany wyjazd w celu realizacji zajęć na uczelni, przy czym nie jest to obligatoryjna forma;
  • zajęcia w ramach koła naukowego nie mogą kolidować z obowiązkowymi zajęciami lekcyjnymi uczestników projektu w danej szkole, odbywać się będą według ustalonego harmonogramu;
  • narzędzia weryfikujące postępy uczestników zajęć w ramach koła naukowego będą opracowane przez nauczycieli akademickich/doktorantów w ramach projektu koordynacyjnego; Szkoła zobowiązana jest wykonać zestawienia wyników z testu na wejściu na początku roku szkolnego i z testu na wyjściu po zakończeniu zajęć.
  • kosztami kwalifikowalnymi w projekcie są w szczególności: wynagrodzenie nauczyciela szkolnego, pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji zajęć, koszty związane z wyjazdem na uczelnię na zajęcia. Katalog pomocy dydaktycznych niezbędnych do prowadzenia zajęć dostępny jest na stronie http://e-chmura.malopolska.pl/;
  • nauczyciel prowadzący koła naukowe zobowiązany jest przygotować sprawozdanie podsumowujące przebieg zrealizowanych zajęć co 10 h , które następnie przekazuje do oceny pracownikowi akademickiemu/doktorantowi odpowiedzialnemu za prowadzenie/koordynację/nadzór kół naukowych.

2. Każda z form będzie prowadzona w wymiarze po 15 godzin lekcyjnych przez 2 semestry lub 30 godzin w 1 semestrze. Planuje się realizację zajęć od października 2021 r. do czerwca 2022 r. Jednolity harmonogram zajęć on-line zostanie ustalony na poziomie całego województwa we współpracy z uczelniami prowadzącymi poszczególne przedmioty. Zajęcia będą realizowane wg scenariuszy wypracowanych w ramach projektu koordynacyjnego „Małopolska Chmura Edukacyjna (VI edycja) – Licea Ogólnokształcące”.

Ich realizacja (we współpracy z tymi uczelniami) przyczyni się do wzrostu kompetencji kluczowych uczestników projektu w wybranym obszarze tematycznym tj.: fizyka, biologia, chemia, przedsiębiorczość, geografia, umiejętność pracy zespołowej w kontekście środowiska pracy.

Ponadto przewiduje się dla uczniów zajęcia na uczelni (raz na semestr dla każdej grupy realizującej zajęcia on-line).

3. Harmonogram kół naukowych zostanie ustalony przez szkołę po zakończeniu rekrutacji oraz po ustaleniu harmonogramu zajęć on-line, przy czym koła naukowe będą pracować równolegle do toczących się zajęć on-line.

 4. Przewiduje się jedną rekrutację, na początku Projektu.

5. W Projekcie przewiduje się możliwość udziału osób niepełnosprawnych i korzystanie z katalogu usług, świadczonych na ich rzecz, wpisanym w regulamin konkursu nr RPMP.10.01.04-IP.01-12-002/21

6. Rekrutacja może być prowadzona on-line tzn. dopuszcza się możliwość przesyłania dokumentów dla uczestników drogą mailową.

 • W wyniku rekrutacji utworzone zostaną następujące grupy:

I LO

biologia: 1 grupa zajęć on-line (20 os.) i 1 grupa koła naukowego (7 os.)

chemia: 1 grupa zajęć on-line (20 os.) i 1 grupa koła naukowego (7 os.)

II LO

fizyka: 1 grupa zajęć on-line (15 os.)

informatyka: 1 grupa zajęć on-line (15 os.)

biologia: 1 grupa zajęć on-line (15 os.)

przedsiębiorczość: 1 grupa zajęć on-line ( 15 os.)

III LO

biologia: 1 grupa zajęć on-line (18 os.), 1 grupa kół naukowych (8 os.)

IV LO

matematyka: 1 grupa zajęć on-line (15 os.)

język angielski: 1 grupa zajęć on-line (15 os.), 1 grupa kół naukowych (5 os.)

geografia: 1 grupa zajęć on-line (15 os.)

chemia: 1 grupa zajęć on-line (15 os.)

V LO

matematyka: 1 grupa zajęć on-line (16 os.), 1 grupa koła naukowego (5 os.)

informatyka: 1 grupa zajęć on-line (16 os.), 1 grupa koła naukowego (5 os.)

fizyka: 1 grupa zajęć on-line (16 os.), 1 grupa koła naukowego (5 os.)

VI LO

chemia: 1 grupa zajęć on-line (18 os.) i 1 -wsza grupa koła naukowego (8 os.)

                                                             i 2 -ga grupa koła naukowego (8 os.)

matematyka: 1 grupa zajęć on-line (18 os.), 1 grupa koła naukowego (6 os.),

chemia: 1 grupa zajęć on-line (18 os.) i 1 -wsza grupa koła naukowego (8 os.)

                                                             i 2 -ga grupa koła naukowego (8 os.)

VII LO

biologia: 1 grupa zajęć on-line (15 os.)

chemia: 1 grupa zajęć on-line (15 os.)

umiejętność pracy zespołowej w kontekście środowiska pracy: 1 grupa zajęć on-line (15 os.) i 1 grupa koła naukowego (5 os.)

VIII LO

biologia: 1 grupa zajęć on-line (20 os.)

chemia: 1 grupa zajęć on-line (20 os.)

matematyka: 1 grupa zajęć on-line (20 os.)

fizyka: 1 grupa zajęć on-line (20 os.)

X LO

biologia: 1 grupa zajęć on-line (15 os.)

fizyka: 1 grupa zajęć on-line (15 os.)

XI LO

geografia: 1 grupa zajęć on-line (15 os.), 1 grupa koła naukowego (5 os.)

biologia: 1 grupa zajęć on-line (15 os.),

chemia: 1grupa koła naukowego (5 os.)

XX LO

matematyka: 1 grupa zajęć on-line (15 os.)

§ 4

Ogólne zasady i kryteria rekrutacji uczniów do projektu

 1. W projekcie może wziąć udział:
 2. Uczeń zainteresowany uczestnictwem w projekcie oraz posiadający kompetencje pozwalające na udział w zajęciach wykraczających poza podstawę programową.
 3. Uczeń, który nie brał udziału we wsparciu tożsamym co do rodzaju zajęć i obszaru tematycznego w projekcie pilotażowym lub poprzedniej edycji RPOWM 10.1.4.
 4. Jeżeli liczba chętnych na zajęcia będzie przekraczała liczbę miejsc, o zakwalifikowaniu na zajęcia zadecyduje:
  1. Etap I – wyższa ocena z przedmiotu odpowiadającemu obszarowi tematycznemu, jaką uczeń uzyskał na koniec semestru poprzedzającego rekrutację (w przypadku przedmiotu: rozwijanie umiejętności pracy zespołowej w kontekście środowiska pracy- kwalifikacja na podstawie wyników testu kompetencji opracowanego przez partnera projektu)
  1. Etap II: w przypadku równorzędnych wyników uzyskanych w etapie I – osiągnięcia w danym obszarze tematycznym (konkursy, olimpiady)
  1. Etap III: w przypadku równorzędnych wyników uzyskanych w etapie II- ) szkolna komisja rekrutacyjna biorąc pod uwagę opinię nauczyciela przedmiotu, którego będzie dotyczyć program zajęć nt. predyspozycji danych uczniów do realizacji programu zajęć wykraczających ponad program zajęć on-line.
 • Uczeń może brać udział w zajęciach z kilku obszarów tematycznych (z zastrzeżeniem o którym mowa w ust. 2).
 • Uczniowie wszystkich klas liceów oraz techników mogą uczestniczyć w projekcie.
 • Uczeń chcący uczestniczyć w projekcie powinien posiadać ocenę co najmniej dobrą na semestr poprzedzający semestr przystąpienia do projektu z wybranego przedmiotu zgodnego z danym obszarem tematycznym projektu
 • Uczeń, który nie otrzymał oceny dobrej na semestr poprzedzający udział w projekcie może zostać dopuszczony do projektu pod warunkiem potwierdzenia jego kompetencji poprzez pisemną opinię nauczyciela przedmiotu, którego będzie dotyczyć program zajęć. W przypadku braku pozytywnej opinii nauczyciela uczeń musi pozytywnie zaliczyć test kompetencyjny.
 • W przypadku, jeśli uczeń w semestrze poprzedzającym nie miał w programie nauczania danego przedmiotu o zakwalifikowaniu do projektu decydują udokumentowane zainteresowania danym przedmiotem – np. udział w zajęciach pozalekcyjnych, pozaszkolnych, projektach z danego obszaru tematycznego, potwierdzone opinią nauczyciela danego przedmiotu.
 • O zakwalifikowaniu ucznia do projektu decyduje zgłoszenie się na daną formę wsparcia wyrażone w formie pisemnej przez ucznia poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego i dostarczenie go do koordynatora szkolnego. Wzór formularza zgłoszeniowego stanowi załącznik nr 1 do regulaminu rekrutacji. Formularz zgłoszeniowy należy pobrać u koordynatora szkolnego szkoły, która przeprowadza rekrutację.
 • Osoby zakwalifikowane do udziału w projekcie uczestniczą w formach wsparcia, o których mowa w § 3 ust. 1 regulaminu nieodpłatnie.
 • O zakwalifikowaniu uczniów do danej formy wsparcia decyduje Komisja Rekrutacyjna.
 • Komisja rekrutacyjna wypełnia dla każdego ucznia kartę rekrutacyjną.
 • W wyniku decyzji Komisji Rekrutacyjnej powstaje protokół potwierdzający zakwalifikowanie uczniów do danej formy wsparcia.
 • Lista uczniów zakwalifikowanych do poszczególnych form wsparcia będzie dostępna w sekretariacie szkoły, która przeprowadza rekrutację na daną formę wsparcia.
 • Nadzór nad prawidłową rekrutacją sprawuje koordynator szkolny i dyrektor szkoły.
 • Rekrutacja będzie prowadzona z zachowaniem zasady równości płci i niedyskryminacji.
 • Przed przystąpieniem do pierwszej formy wsparcia Uczestnik i jego Rodzice (w przypadku Uczestników niepełnoletnich) podpisują: Deklarację uczestnictwa w projekcie – załącznik nr 2.
 • Najpóźniej na pierwszych zajęciach każdy z uczniów podpisuje:
 • Oświadczenie uczestnika projektu o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych – załącznik nr 3;
 • Zakres danych osobowych powierzonych do przetwarzania – załącznik nr 4.

§ 5

Kryteria ustalania kolejności na liście rankingowej

 1. Wyższa ocena z przedmiotu odpowiadającemu obszarowi tematycznemu, jaką uczeń uzyskał na koniec semestru poprzedzającego rekrutację. Punktacja:
 1. Ocena 6 – 6 pkt
 2. Ocena 5 – 5 pkt
 3. Ocena 4 – 4 pkt
 4. W przypadku równorzędnych wyników opisanych w ust. 1 punktuje się  osiągnięcia w danym obszarze tematycznym (konkursy, olimpiady przedmiotowe) w następujący sposób:

– 1 pkt za uczestnictwo w  olimpiadzie lub konkursie.

 • W przypadku równorzędnych wyników opisanych w ust.  1 i 2 o wyższym miejscu na liście rankingowej decyduje szkolna komisja rekrutacyjna na podstawie opinii nt. predyspozycji poszczególnych uczniów do realizacji programu zajęć wykraczających poza podstawę programową, przygotowanych przez nauczycieli danego przedmiotu.
 • Jeżeli liczba chętnych na zajęcia (obu typów) na liście rankingowej przekroczy liczbę miejsc, zostaną utworzone listy rezerwowe wg kryteriów opisanych w ust.  2-4. W przypadku zwolnienia miejsca na którymś z typów zajęć uczniowie będą mogli dołączać do projektu wg kolejności na liście, chyba że w danym semestrze dana grupa zrealizowała już więcej niż 4 godz. zajęć (zgodnie z § 6ust. 2).

§ 6

Prawa i obowiązki uczniów w projekcie

 1. Prawa i obowiązki osób uczestniczących w projekcie określa regulamin.
 2. Minimalna wymagana frekwencja ucznia na zajęciach wynosi 22 godz. rocznie. W przypadku, jeżeli uczeń opuści więcej niż 8 godz. na rok zostanie wykreślony z listy uczestników.
 3. Jeden uczeń może brać udział w zajęciach z kilku obszarach tematycznych z zastrzeżeniem, że nie brał udziału we wsparciu tożsamym co do rodzaju zajęć i obszaru tematycznego w projekcie pilotażowym.
 4. Osoby zakwalifikowane do udziału w projekcie zobowiązane są do:
  1. regularnego uczestnictwa w formach wsparcia – udział na zajęciach zgodnie z pkt 2, oraz potwierdzania swojej obecności na listach lub potwierdzeniem logowania, w przypadku wykorzystania metod i technik kształcenia na odległość, o którym mowa w § 7 ust. 7.
  1. wypełnienia ankiety końcowej (po zakończeniu poszczególnych form wsparcia),
  1. podpisania dokumentów o których mowa w § 4 pkt 9, 17, 18.
 5. Po zakończeniu udziału w danej formie wsparcia i spełnieniu kryterium frekwencji uczestnicy projektu otrzymują zaświadczenie uczestnictwa w  danej formie wsparcia.
 6. W przypadku usprawiedliwionej nieobecności Uczestnik może zaliczyć zajęcia, na których nie był w formie odsłuchania nagrań z prowadzonych zajęć.

§ 7

 Postanowienia końcowe

 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą obowiązywania od dnia 1 września 2021r.
 2. Każda szkoła biorąca udział w projekcie wprowadza niniejszy regulamin zarządzeniem do stosowania w sposób przewidziany w danej jednostce.
 3. Każda szkoła biorąca udział w projekcie ma obowiązek prowadzić rekrutację  min. w szkole i na stronie internetowej z uwzględnieniem specjalnej dostępności dla osób niepełnosprawnych oraz dopuszcza możliwość prowadzenia rekrutacji on-line lub przesyłania dokumentów w formie skanów drogą mailową.
 4. MCOO jako realizator projektu zastrzega sobie prawo do zmian w niniejszym regulaminie lub wprowadzenia dodatkowych postanowień.
 5. W kwestiach nieokreślonych postanowieniami regulaminu prawo do podjęcia ostatecznej decyzji posiada koordynator szkolny w porozumieniu z koordynatorem ds. realizacji projektu.
 6. Regulamin obowiązuje w całym okresie realizacji projektu.
 7. W przypadku czasowego ograniczenia w funkcjonowaniu jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 wprowadzonego na podstawie  art. 30c ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe zajęcia w ramach Projektu wskazane w § 3 ust. 7 będą realizowane z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

Załączniki:

Załącznik nr 1 Formularz zgłoszeniowy

Załącznik nr 2 Deklaracja uczestnictwa w projekcie

Załącznik nr 3 Oświadczenie uczestnika projektu o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych

Załącznik nr 4 Zakres danych osobowych powierzonych do przetwarzania

Załącznik nr 5 Protokół potwierdzający zakwalifikowanie uczniów do projektu oraz lista rezerwowa uczniów

Załącznik nr 6 Karta rekrutacyjna

Załącznik nr 7 Zestawienie testów

 Beneficjent: Gmina Miejska Kraków

Prowadzi projekt: „Małopolska Chmura Edukacyjna (V edycja) Licea Ogólnokształcące w Gminie Miejskiej Kraków” numer RPMP.10.01.04-12-0090/20

Celem projektu jest organizacja zajęć on-line oraz kół naukowych przy współpracy krakowskich wyższych uczelni (Uniwersytet Jagielloński, Politechnika Krakowska, Uniwersytet Pedagogiczny, Akademia Górniczo-Hutnicza,  Uniwersytet Ekonomiczny) oraz liceów i techników, których planowanym efektem będzie podniesienie  kompetencji kluczowych  u uczniów szkół ponadgimnazjalnych z krakowskich szkół, w zakresie nauk przyrodniczo-matematycznych, przedsiębiorczości oraz języków obcych.

Wartość projektu:  298 785,96 zł

Kwota dofinansowania:  283 846,66 zł (dwieście osiemdziesiąt trzy tysiące osiemset czterdzieści sześć zł i 66/100)

Realizatorzy projektu:

 1. Miejskie Centrum Obsługi Oświaty w Krakowie, 31-450 Kraków ul. Ułanów 9a, Biuro ds. Realizacji Projektu „Małopolska Chmura Edukacyjna IV w Gminie Miejskiej Kraków”.
 2. I Liceum Ogólnokształcące im. Bartłomieja Nowodworskiego w Krakowie, ul. Plac na  Groblach 9.
 3. II Liceum Ogólnokształcące im. Króla Jana II Sobieskiego w Krakowie, ul. Sobieskiego 9.
 4. III Liceum Ogólnokształcące im. Jana Kochanowskiego w Krakowie, os. Wysokie 6.
 5. IV Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki  w Krakowie, ul. Krzemionki 11
 6. V Liceum Ogólnokształcące im. Augusta Witkowskiego w Krakowie, ul. Studencka 12.
 7. VI Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Krakowie, ul. Wąska 7.
 8. VII Liceum Ogólnokształcące im. Zofii Nałkowskiej w Krakowie, ul. Skarbińskiego 5.
 9. VIII Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Wyspiańskiego w Krakowie, ul. Grzegórzecka 24.
 10. X Liceum Ogólnokształcące im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, ul. Wróblewskiego 8.
 11. XX Liceum Ogólnokształcące im. Leopolda Staffa w Krakowie, ul. Szlak 5.
 12.  XI Liceum Ogólnokształcące im. Marii Dąbrowskiej w Krakowie, os. Teatralne 33.

Rekrutacja rozpocznie się  w pierwszych dniach września.  Szkoły prowadzą rekrutację wśród swoich uczniów. W projekcie udział może wziąć uczeń szkoły, która jest jednym z realizatorów

Projekt przewiduje stosowanie mechanizmu racjonalnych usprawnień to znaczy, że każdy uczestnik ze specjalnymi potrzebami może liczyć na dostosowanie warunków specjalnie dla niego.

W załączeniu regulamin konkursu,  zawierający  katalog usług, które mogą być świadczone na rzecz osób ze względu na określony rodzaj niepełnosprawności (str. 39-46).

Rekrutacja może odbywać się również drogą elektroniczną. Dokumenty rekrutacyjne zostaną przesłane na wskazany w zgłoszeniu adres email, Zgłoszeń należy dokonywać na adres email Szkoły podany na jej stronie internetowej.

Regulamin oraz dokumenty rekrutacyjne dostępne na stronach www oraz w biurze projektu MCOO ul. Ułanów 9a Kraków