Dni Humanisty 2009

Obchody Dni Humanisty w 2009 roku skupią się wokół twórczości Julii Hartwig

Konkurs recytatorski: Twórczość Julii Hartwig

Regulamin konkursu:

 1. Konkurs recytatorski Twórczość Julii Hartwig jest przeznaczony dla uczniów III LO w Krakowie.
 2. Celem konkursu jest upowszechnienie wśród młodzieży licealnej poezji Julii Hartwig.
 3. Na konkurs uczestnik powinien przygotować 2 dowolne utwory Julii Hartwig – jeden poetycki i jeden fragment prozy poetyckiej lub dwa utwory poetyckie.
 4. Recytacja nie może przekroczyć łącznie 5-7 minut.
 5. Zgłoszenia należy dostarczać do 28 września 2009 r. pisemnie z podaniem:
  • imienia i nazwiska,
  • klasy,
  • tytułu każdego z utworów i tytułu tomu, z którego on pochodzi,
  • przewidywanego czasu recytacji.
 6. Zgłoszenie należy składać u pani prof. Beaty Nawrot lub u swojego nauczyciela polonisty.
 7. Przesłuchania odbędą się w dnich: 30.09. – 1.10.2009 (terminy uzależnione od ilości uczestników konkursu).
 8. Zainteresowani zostaną osobiście powiadomieni o czasie i miejscu przesłuchania. Ponadto zostaną wywieszone listy z tymi informacjami na tablicy ogłoszeń w Liceum.
 9. Każdy uczestnik zostanie poinformowany o werdykcie Jury, najpóźniej do trzech dni od momentu przesłuchania.
 10. Finaliści konkursu będą tworzyć spektakl poetycko-muzyczny, który uświetni uroczystości Ślubowania Klas I.- dnia 14.10.2009 r.

Konkurs literacki: Twórczość Julii Hartwig – interpretacje

Regulamin:

 1. Konkurs literacki:Twórczośc Julii Hartwig – interpretacje jest przeznaczony dla uczniów III LO w Krakowie.
 2. Konkurs będzie miał formę pisemną, odbędzie się na początku października 2009 r. w budynku Liceum.
 3. Konkurs polega na pisemnej interpretacji jednego utworu Julii Hartwig, który zostanie przedstawiony uczestnikom konkursu dopiero w momencie przystąpienia do pisania interpretacyjnego szkicu.
 4. Wcześniej należy zapoznać się z treścią opracowań, artykułów badawczych, podanych w bibliografii przedmiotowej, niżej podanej.
 5. Zgłoszenia należy dostarczać do 1 października 2009 r. pisemnie z podaniem:
  • imienia i nazwiska,
  • klasy do swojego nauczyciela polonisty.
 6. Zainteresowani zostaną osobiście powiadomieni o godzinie rozpoczęcia konkursu.
 7. Uroczyste ogłoszenie wyników odbędzie się 14 października 2009 r.

Konkurs: Interpretacja wierszy Julii Hartwig

Bibliografia:

 • E. Dąbrowska, „Mowa pełna wahań i zapytań” – o sztuce poetyckiej Julii Hartwig, w: Język artystyczny, t.12 – Literatura kobiet, literatura kobieca, kobiecość w literaturze, red. B. Witosz, Katowice 2003.
 • M. Grześczak, Pełnia, „Twórczość” 1988, nr 4.
 • A. Kałuża, Julia Hartwig i „Julia Hartwig”. Zapisywanie siebie. Poszukiwanie podmiotu autorskiego w poezji Julii Hartwig, w: Język artystyczny, t.12 – Literatura kobiet, literatura kobieca, kobiecość w literaturze, red. B. Witosz, Katowice 2003.
 • A. Legeżyńska, Zobaczone przez kobietę, „Polonistyka” 1999, nr 9.
 • A. Morawiec, Parnas(izm) Julii Hartwig, „Nowe Książki” 2008, nr 3.
 • Największe szczęście, największy ból. Z Julią Hartwig rozmawia Jarosław Mikołajewski, „Wysokie Obcasy” 2005, nr12 (310).
 • A. Nasiłowska, Poezja jako sposób poznania, „Odra” 1996, nr 5.
 • R. Przybylski, Między chaosem a snem, w: tegoż To jest klasycyzm, Warszawa 1978.
 • J. Smolka, Prawo do sprzeczności, w: tejże Dziewięć światów. Współczesne poetki polskie, Warszawa 1997.
 • M. Stala, Druga strona. Notatki o poezji współczesnej, Kraków 1997.
 • P. Śliwiński, Forma znaczy format (Julia Hartwig), w: tegoż Przygody z wolnością. Uwagi o poezji współczesnej, Kraków 2002.
 • W. Woroszylski, Jeszcze jedno święto, „Więź” 1988, nr 6.

Konkurs: Inspiracje twórczością Julii Hartwig, czyli nasze ilustracje i fotografie do wiersza Julii Hartwig

Regulamin:

 1. Konkurs jest przeznaczony dla uczniów III LO w Krakowie.
 2. Prace mogą być wykonane techniką dowolną.
 3. Prace wykonane na miękkich kartkach, należy usztywnić.
 4. Fotografie należy dostarczać oprawione w passe – partout w formacie min. 13×18 cm.
 5. Każdą pracę należy zaopatrzyć na odwrocie w informacje: imię i nazwisko autora, klasa, tytuł utworu, będącego inspiracją dla pracy.
 6. Do pracy należy dołączyć estetycznie wydrukowany wiersz, będący inspiracją dla pracy.
 7. Prace należy składać do 9 października 2009 r. u pani prof.Anny Folfasińskiej-Małoty.
 8. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi dnia 14 października 2009 r. podczas gali finałowej.
 9. Przewidziana jest wystawa nagrodzonych i wyróżnionych prac.
 10. Prace zgłoszone do konkursu przechodzą na rzecz Szkoły i będą prezentowane w naszym Liceum.

Konkurs ortograficzny

Regulamin:

 1. Konkurs ortograficzny jest przeznaczony dla uczniów III LO w Krakowie.
 2. Konkurs ma formę pisemną, odbędzie się na początku października 2009 r. w wyznaczonej sali naszego Liceum.
 3. Zgłoszenia należy dostarczać do 30 września 2009 r. pisemnie z podaniem:
  • imienia i nazwiska,
  • klasy do swojego nauczyciela polonisty.
 4. Zainteresowani zostaną osobiście powiadomieni o godzinie rozpoczęcia konkursu.
 5. Ogłoszenie wyników odbędzie się 14 października 2009 r.

Konkurs literacki: Kobieta w kulturze

 1. Konkurs adresowany jest do uczniów „Trójki”.
 2. Temat tak ogólnie sformułowany dopuszcza wielość interpretacji problemów, związanych z odpowiedzią na pytanie,np.:
  • W jaki sposób kobieta jest postrzegana w społeczeństwie?
  • W jaki sposób kreowane są obrazy kobiet przez artystów różnych epok, różnych prądów artystycznych?
  • Jakie stereotypy wizerunku kobiety/kobiecości funkcjonowały i/lub funkcjonują w kulturze?
  • Jakie są przyczyny powstawania tych stereotypów?
  • Jakie szanse rozwoju, awansu, kariery stwarza kobiecie współczesne społeczeństwo, państwo?
  • Jaką rolę (pozytywną i/lub negatywną)w przemianach wzorców kobiety (i/lub) kobiecości odegrał ruch feministyczny? Inne, np.: kobieta tworząca kulturę; kultura tworząca obraz kobiety
 3. Forma pracy:
  • prace badawcze, analizujące problem, postawiony w temacie, z odwołaniem do konkretnych tekstów kultury (np.: dzieł literackich i/lub filmowych i/lub plastycznych), np.: rozprawka, esej, szkic interpretacyjny – w tych pracach można funkcjonalnie wykorzystywać tezy autorów publikacji niżej podanych artykułów, opracowań
  • prace kreacyjne: opowiadanie, utwór poetycki, wywiad, reportaż
  • prace multimedialne, np.: film, prezentacja multimedialna.
 4. Autor konkursowej pracy pisemnie potwierdzić musi jej oryginalność.
 5. Prace należy kierować do pani prof. Moniki Ryszawy oraz pani prof. M. Krawczyk do 2.10.2009.
 6. Wyniki konkursu ogłoszone będą 14.10.2009.